REGULAMIN SERWISU „Doktor-Medi.pl”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin ustala:

a.    zasady działania serwisu internetowego „Doktor-Medi.pl” (doktor-medi.pl),
b.    zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,
c.    prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców.

2.    Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem http://doktor-medi.pl/strona/regulamin-serwisu

3.    Ilekroć w Regulaminie mowa o:

a.    Aplikacji, rozumie się przez to oprogramowanie dla urządzeń przenośnych, udostępnianie bezpłatnie przez Usługodawcę, umożliwiające korzystanie z Usług.
b.    Informacji handlowej, rozumie się przez to każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
c.    Serwisie, rozumie się przez to serwis internetowy „Doktor-Medi.pl” (dostępny pod adresem głównym doktor-medi.pl i pod innymi adresami), na który składa się oprogramowanie komputerowe powiązane treściowo i merytorycznie ze sobą stanowiące zintegrowaną całość, istniejące pod postacią interaktywnego portalu internetowego,
d.    Świadczeniu usługi drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
e.    Umowie, rozumie się przez to umowę o Świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą,
f.    Usłudze, rozumie się przez to wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Aplikacji lub Serwisu,
g.    Usługobiorcy, rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z  Usługi,
h.    Usługodawcy, rozumie się przez to Infermedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000429183, posiadającej NIP: 8971782877 oraz REGON: 021889810, o kapitale zakładowym wynoszącym 918 400  złotych. Aktualne dane spółki dostępne są pod adresem infermedica.com.

§ 2

Oświadczenia i odpowiedzialność Usługodawcy

1.    Zadaniem Serwisu jest przedstawianie Usługobiorcy w celach wyłącznie informacyjno-edukacyjnych potencjalnych chorób i schorzeń, które mogą lecz nie muszą być bezpośrednio związane z przekazanymi przez użytkownika w trakcie Wirtualnego Wywiadu symptomami oraz predyspozycjami chorobowymi.

2.    Wirtualny Wywiad, Wirtualne Diagnozy oraz wszystkie treści znajdujące się w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane lub traktowane jak porada, konsultacja lub diagnoza lekarza. Nie są one również podstawą do przeprowadzenia samo diagnozy oraz indywidualnego leczenia opartego na informacjach uzyskanych dzięki Serwisowi. Wszelkie informacje uzyskane poprzez użycie Serwisu, a w szczególności informacje w postaci Wirtualnej Diagnozy wygenerowane przez system komputerowy w trakcie Wirtualnego Wywiadu, nie są jakąkolwiek formą świadczenia zdrowotnego i nie zastępują wizyty lekarskiej ani diagnozy lekarskiej ani żadnej formy konsultacji z lekarzem.

3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.    podjęte przez Usługobiorców działania w związku z uzyskanymi informacjami lub też skutkami zaniechań, które mogą również wynikać z nieznajomości Regulaminu,
b.    stosowanie wymienionych w Serwisie leków oraz innych środków farmaceutycznych, jako że podstawą ich stosowania musi być konsultacja lekarska lub farmaceutyczna,
c.    niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

4.    Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w najszerszym przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności niezależnie od tego czy wynikają one z ryzyk opisanych w niniejszym dokumencie oraz od tego czy były bezpośrednie czy wynikały z winy nieumyślnej, w tym zainfekowanie wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Usługodawcę, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie.

6.    Serwis i informacje w nim zawarte nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku umieszczenia jakichkolwiek cen należy traktować je jako zaproszenie do negocjacji.

7.    Usługobiorca ma możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez korzystanie z aplikacji odnoszących się do takich serwisów lub usług. Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Usługobiorcą a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za te usługi.

8.    Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.    treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców,
b.    jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
c.    treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.    Usługodawca za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji umożliwia korzystanie z następujących Usług:

a.    Wirtualny Wywiad - forma interakcji systemu komputerowego z Usługobiorcą, polegającą na uzyskaniu od Usługobiorcy informacji o symptomach i predyspozycjach chorobowych, mająca na celu wygenerowanie Wirtualnej Diagnozy,
b.    Wirtualna Diagnoza -  informacja w formie raportu wygenerowana przez system komputerowy, mająca na celu prezentację potencjalnych zagrożeń i chorób potencjalnie powiązanych z symptomami i predyspozycjami podanymi przez Usługobiorcę w czasie Wirtualnego Wywiadu. Wirtualna Diagnoza nie stanowi ani nie zastępuje diagnozy ani porady lekarskiej,
c.    Newsletter -  cykliczne przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych oraz merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, dotyczących w szczególności nowych możliwości i funkcji Serwisu, informacji na temat zdrowia oraz chorób, nowości medycznych, usług medycznych itp. oraz informacji handlowych współpracowników oraz partnerów Serwisu,
d.    Dostęp do artykułów o tematyce medycznej i farmaceutycznej,

2.    Usługodawca za pośrednictwem Aplikacji umożliwia korzystanie z następujących Usług:

a.    Wirtualny Wywiad - forma interakcji systemu komputerowego z Usługobiorcą, polegającą na uzyskaniu od Usługobiorcy informacji o symptomach i predyspozycjach chorobowych, mająca na celu wygenerowanie Wirtualnej Diagnozy,
b.    Wirtualna Diagnoza -  informacja w formie raportu wygenerowana przez system komputerowy, mająca na celu prezentację potencjalnych zagrożeń i chorób potencjalnie powiązanych z symptomami i predyspozycjami podanymi przez Usługobiorcę w czasie Wirtualnego Wywiadu. Wirtualna Diagnoza nie stanowi ani nie zastępuje diagnozy ani porady lekarskiej,

3.    Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.

4.    Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługobiorcy co najmniej następujących wymagań technicznych:

a.    posiadania urządzenia komputerowego o wymaganych minimalnych parametrach technicznych lub urządzenia umożliwiającego pobieranie i obsługę aplikacji mobilnych odpowiedniego dla wymagań Aplikacji  (w szczególności telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet)
b.    dostęp do Internetu,
c.    dostęp do poczty elektronicznej,
d.    przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Safari (obsługująca dokumenty HTML z włączoną opcją akceptowania plików „Cookies”) lub inne oprogramowanie w szczególności działającego na urządzeniach przenośnych
e.    możliwość odczytywania plików w formacie „.pdf”.

5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.

6.    Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3. ust. 34. może wiązać się z koniecznością poniesienia   opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.

7.    Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości także Usług odpłatnych, zamówionych przez Usługobiorcę.

§ 4

Warunki zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.    Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu przez Usługobiorcę.
2.    Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

§ 5

Zasady korzystania z Serwisu

1.    Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Usługobiorcę w Serwisie treści bezprawnych. W szczególności zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron internetowych:

a.    naruszających prawa i dobra osób trzecich,
b.    wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
c.    propagujących pornografię i przemoc,
d.    reklamowych,
e.    sprzecznych z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
f.    niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.

2.    Usługobiorca zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innych Usługobiorców oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.

3.    Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

4.    Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

5.    Usługobiorca nie może wykorzystywać Serwisu do celów handlowych oraz reklamy usług medycznych, leków oraz innych farmaceutyków. Prawo to przysługuje tylko Usługodawcy oraz za  jego zgodą partnerom Serwisu.

§ 6

Rozwiązanie Umowy

1.    Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

2.    Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie innych Usług ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez złożenie takiego oświadczenia pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@doktor-medi.pl.

3.    W przypadku korzystania z Usług przy użyciu Aplikacji, rozwiązanie umowy następuje z momentem odinstalowania Aplikacji z urządzenia technicznego. §6 ust. 1,2 i 4 nie stosuje się.

4.    Zakończenia świadczenia Usług Usługodawca dokonuje bezzwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć rozwiązania Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5.    Usługodawca może rozwiązać Umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami, lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1.    Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu.

2.    Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Usługobiorcy:

a. w przypadku Usługi Wirtualnej Diagnozy tylko, gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na przesłanie na jego adres poczty elektronicznej raportu z wynikami Wirtualnej Diagnozy:

1)    płeć,
2)    wiek,
3)    wzrost,
4)    waga,
5)    informacje na temat symptomów i czynników ryzyka;

b. w przypadku Usługi Newsletter - adres poczty elektronicznej oraz adres IP.

3.    Dane, o których mowa w § 7. ust. 2., są niezbędne do świadczenia Usługi Wirtualnej Diagnozy lub Usługi Newsletter. Bez zgody Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych, wymienione wyżej Usługi nie mogą być świadczone. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia Usług wymienionych w poprzednim zdaniu z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych wskazanych w §7 ust. 2.

4.    Dane, o których mowa w § 7. ust. 2., są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w związku z korzystaniem z Usługi Wirtualnej Diagnozy lub Newsletter przez Usługodawcę.

5.    Usługobiorca zawierając Umowę o świadczenie Usług, korzystając z Usługi Wirtualnej Diagnozy lub Newsletter wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

6.    Usługodawca będzie przetwarzał dla celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (Dane eksploatacyjne):

a.    oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w § 7. ust. 2.,
b.    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c.    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d.    informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

7.    Dla celów uzyskania danych, o których mowa w § 7. ust. 6., Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

8.    Usługobiorca może wycofać zgodę, o której mowa w § 7. ust. 7., za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługobiorcę.

9.    Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Usługobiorcy, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.

10.    Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

11.    Usługodawca, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.

12.    Usługobiorca może żądać wyglądu do przetwarzanych dotyczących go danych osobowych, a także żądać ich zmiany lub usunięcia.

13.    Po rozwiązaniu umowy Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które są:

a.    niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi,
b.    niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

1.    Aplikacja i Serwis jako całość chroniony chronione jest są prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy.

2.    O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć) zamieszczonych w Aplikacji i Serwisie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

3.    Poprzez rozpowszechnienie utworów w Serwisie Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b.    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w § 8. ust. 3. lit a. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
c.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy do korzystania z wszelkich utworów wytworzonych przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Usługi.

4.    Licencja, o której mowa w § 8. ust. 3., jest udzielana bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.

5.    Usługobiorca oświadcza, że jest uprawiony do udzielenia licencji, o której mowa w § 8. ust.  3.

6.    W ramach świadczenia Usługi są lub mogą być udostępniane treści nienależące do Usługodawcy. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Usługodawca nie monitoruje materiałów umieszczanych przez Usługobiorców pod kątem zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem.

7.    Korzystanie z Usługi nie przenosi na Usługobiorcę żadnych praw własności intelektualnej. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa lub uzyskaniem zgody odpowiedniego podmiotu..    

8.    Wszelkie nazwy i oznaczenia produktów, usług lub podmiotów, w szczególności znaki towarowe, logo lub oznaczenia (dalej jako: Treści) usług zostały umieszczone w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych. Wskazane powyżej dobra stanowią wyłączną własność odpowiednich podmiotów i zostały użyte zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
9.    Żadna z informacji umieszczonych w Aplikacji i Serwisie nie może być interpretowana jako wprowadzenie użytkownika w błąd poprzez tworzenie wrażenia, że podmioty będące właścicielami Treści są odpowiedzialne za treści umieszczone w Serwisie lub podzielają stanowiska w nim zawarte lub że podmiot prowadzący kurs jest właścicielem lub dysponentem praw do treści

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

1.    Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej kontakt@doktor-medi.pl.

2.    Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę.

3.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.    oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko i adres elektroniczny),
b.    przedmiot reklamacji,
c.    okoliczności uzasadniające reklamację.

4.    Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

5.    Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.    Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na  adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§10

Postanowienia końcowe

1.    Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

2.    Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej,  obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

3.    Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  dowolnym terminie.

4.    W  przypadku  zmiany  Regulaminu,  jego  doręczenie  Usługobiorcy  odbywać  się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

5.    Treści zawarte w Serwisie, o ile nie postanowiono inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6.    Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu daje Usługobiorcy możliwość rozwiązania Umowy. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

7.    Usługobiorca korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

8.    Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.